Sunday, 1 July 2012

IBADAH

Pengertian Ibadah
            Berasal dari perkataan Arab yang membawa maksud merendah diri, tunduk, patuh, taat, menghina diri dan memperhambakan diri kepada yang lain. Menurut istilah syarak: taat, patuh dan merendahkan diri sepenuhnya kepada Allah swt - mengikut peraturan dan suruhan Allah sebagaimana ditetapkan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah saw. Kepatuhan ini hendaklah dilakukan secara berterusan setiap masa hingga ke akhir hayat. Ia merangkumi makna ketundukan dan kecintaan kepada Allah swt.

Asas-asas ibadah 

1.Ketundukan
- menurut, mengikut dan mendekatkan diri dengan segala perintah yang disyariatkan Allah.
Ketundukan ini berasaskan kepada perasaan sedar terhadap keesaan Allah dan kekuasaannya atas segala sesuatu dibandingkan dengan kedaifan dan kekerdilan diri sendiri.

2.Kecintaan
- kepatuhan ini hendaklah juga lahir dari rasa cinta kepada Allah. Ia berdasarkan kesedaran manusia terhadap limpah kurnia Allah, nikmat-nikmat dan rahmatNya. Kesedaran ini juga lahir
daripada rasa kagum terhadap kemuliaan dan kesempurnaan Allah. “Katakanlah: Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”  Ali Imran : 31 “Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah.” Al-Baqarah : 165  


Ciri-ciri ibadah

1. Perhubungan manusia dengan Tuhan adalah secara terus - tidak memerlukan perantaraan sebagaimana ajaran Kristian. Allah sahaja hukum, tempat mengadu dan meminta ampun.
2. Peribadatan tidak terkongkong di tempat-tempat tertentu.
3. Ruang ibadah di dalam Islam sangat luas - meliputi setiap aktiviti kehidupan manusia. Setiap apa yang dilakukan adalah ibadah sekiranya cukup syarat.(setiap perbuatan mempunyai niat kerana Allah swt)


Syarat-syarat ibadah

1. Amalan yang dilakukan hendaklah diakui Islam dan bersesuaian dengan hukum syarak.
2. Amalan hendaklah dikerjakan dengan niat yang baik - bagi memelihara kehormatan diri, menyenangkan keluarga, memanfaatkan ummat dan memakmurkan bumi Allah.
3. Amalan hendaklah dibuat dengan seeloknya. “Bahawa Allah suka apabila seseorang dari kamu membuat sesuatu kerja dengan memperelokkan kerjanya.” Al-hadith.
4. Ketika melakukan kerja hendaklah sentiasa mengikut hukum-hukum syariat dan batasnya, tidak menzalimi orang, tidak khianat, tidak menipu dan tidak menindas atau merampas hak orang lain.
5. Dalam mengerjakan sesuatu ibadah, tidak lalai dari ibadah yang wajib.


Ibadah ada dua jenis.
1)      ibadah khusus
2)      ibadah umum.

              Ibadah khusus ada banyak jenis. Ada ibadah khusus yang berkaitan dengan waktu-waktu khusus seperti solat fardhu dsb. Ada yang berkaitan dengan kekhususan tempat dan waktu seperti menunaikan haji. Ada berkaian dengan kekhususan tempat seperti solat tahiyyatul masjid.
             Adapun ibadah-ibadah yang tidak tercakup dengan pengkhususan di atas, maka ianya bersifat mutlak (boleh diamalkan), selama tidak ada dalil-dalil yang mengharamkannya untuk dilaksanakan pada tempat-tempat tertentu, atau pada masa-masa tertentu, atau pada individu individu tertentu (dengan sebab ada mani’/halangan). Ini disebut dengan ibadah umum.
            Di antara ibadah umum adalah misalnya solat sunat mutlak dan puasa sunat mutlak. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan perlaksanaannya sebagaimana adanya alasan tempat, waktu dan individu, maka ianya sunat dilakukan.
                Contoh haramnya sesuatu ibadah sunat yang mutlak karena bertemu dengan dalil pengharaman sehubungan dengan alasan waktu adalah misalnya, haram puasa sunat pada hari Raya.
Begitulah seterusnya.
             Adapun dzikir adalah termasuk ibadah umum yang boleh dilakukan di mana sahaja, dalam bentuk apa sahaja, selama bentuk-bentuk dan cara perlaksanaannya tidak ada nas yang mengharamkannya.
              Jika bertemu adanya nas yang mengharamkannya, misalnya ada dalil yang melarang mengucap dzikir dengan lisan di dalam tandas, maka ia haram mengucapkannya selama berada di dalamnya. Selain itu, selama ada dalil umum yang memayungi keharusan ibadah sunat tersebut, dan tiada pula dalil pengharaman bentuk dan cara perlaksanaannya, maka ianya dibenarkan mengamalkannya.


Peranan ibadah yang khusus

               Ibadah yang khusus seperti solat, puasa, zakat dan haji adalah untuk mempersiapkan individu menghadapi ibadah yang umum yang mesti dilakukan di sepanjang kehidupan.  Solat mengingatkan kita lima kali sehari bahawa sesungguhnya kita adalah hamba Allah dan hanya kepadaNya tempat pengabdian kita untuk mengeratkan hubungan kita dengan Allah. Puasa menimbulkan perasaan taqwa kepada Allah sehinggakan kita tidak membatalkannya walaupun bersendirian.  Zakat mengingatkan kita bahawa harta yang kita perolehi adalah amanah dari Allah. Di dalam harta kita ada hak-hak orang lain yang mesti ditunaikan. Haji menimbulkan perasaan cinta dan kasih kepada Allah di dalam hati dan kesediaan untuk berkorban keranaNya.
               Matlamat dan tujuan ibadah. Kenapakah kita beribadah menyembah Allah SWT? Kenapakah Allah mewajibkan kita beribadah dan mentaatiNya? Adakah sebarang faedah diperolehiNya daripada perasaan khusyuk dan ikhlas kita yang patuh kepada perintah dan meninggalkan laranganNya? Kiranya ada manfaat maka apakah hakikatnya manfaat itu? Adakah sasarannya semata-mata perintah Allah yang kita mesti melaksanakannya? “Aku tidak berhajatkan rezeki sedikitpun dari mereka itu dan aku tidak menghendaki mereka memberi Aku makan.”  Adz Dzaariyaat : 57 “Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah Dialah Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”  Faathir : 15 “Barangsiapa yang mengerjakan amal yang soleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri.”  Fussilat :46 “Dan barangsiapa yang mensucikan diri mereka, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan diri sendiri.”  Faathir : 18 “Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya untuk dirinya sendiri.”  Al-Ankabut :6  

                Kita seharusnya menyedari betapa pentingnya untuk kita mengetahui serta membezakan konsep ibadah yang ditentukan olah Islam dan bukan Islam. Ibadah merupakan pengabdian diri yang berterusan kepada Allah, mengamal serta mengikuti kehidupan sebagaimana yang ditentukan olehNya sepanjang masa. Tidak cukup bagi kita dengan hanya mengerjakan ibadah khusus semata-mata dan meninggalkan ibadah yang lebih umum. Pun begitu tidak harus ibadah umum melalaikan kita dari ibadah khusus. Keimanan menuntut kita merealisasikannya di dalam kehidupan: “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan : ‘Tuhan kami ialah Allah’ kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): ‘Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan (memperolehi) syurga yang telah dijanjikan olah Allah kepadamu.”

No comments:

Post a Comment